Regulamin organizacyjny

podmiotu wykonującego działalność leczniczą Terapia NDT-Bobath
prowadzonego przez Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath

§ 1. Postanowienia ogólne

Podmiot leczniczy pod nazwą Terapia NDT-Bobath działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie.

§ 2. Firma podmiotu leczniczego

Firmą prowadzącą podmiot leczniczy pod nazwą Terapia NDT-Bobath jest Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z REGON-em: 123197131, która jest właścicielem.

§ 3. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących przywróceniu i poprawie sprawności.
 2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego w ramach kompetencji fizjoterapeuty należy:
  1. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych,
  4. opiniowanie o stanie sprawności fizycznej.

§ 4. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego

 1. W skład podmiotu leczniczego wchodzi jeden zakład leczniczy:
  1. Terapia NDT-Bobath.
 2. W skład Terapia NDT-Bobath wchodzi jedna jednostka organizacyjna:
  1. Poradnia Wczesnej Interwencji.
 3. Poradnia Wczesnej Interwencji prowadzi komórkę Fizjoterapii.
 4. Nadzór merytoryczny nad działaniem podmiotu leczniczego sprawuje właściciel.

§ 5. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:

 1. porady w zakresie fizjoterapii,
 2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii.

§ 6. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet przy ul. Skotnicka 230A, 30-394 Kraków oraz miejsca określone zgodnie z § 7 p. 2.

§ 7. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym

 1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta oraz innych miejscach uzgodnionych z opiekunem prawnym pacjenta.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się bezpośrednio przez opiekunów prawnych pacjenta, jak i telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z opiekunem prawnych pacjenta wg harmonogramu przyjęć.
 5. Podmiot leczniczy udziela płatnych świadczeń zdrowotnych.
 6. Podczas wizyty opiekun prawny pacjenta zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417).
 7. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest udzielana jednorazowo i dotyczy wszystkich zabiegów udzielanych przez podmiot leczniczy.
 8. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent oraz jego opiekun prawny ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących zaproponowanego procesu usprawniania.
 9. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent oraz jego opiekun prawny ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu /. Zażalenia przyjmuje Dorota Pamuła.
 10. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie zostanie udzielona pisemna odpowiedź w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 11. W zakresie świadczenia zdrowotnego, pacjentowi zapewnia się:
  1. informację dotyczącą stosowanych technik fizjoterapeutycznych,
  2. adekwatne techniki fizjoterapeutyczne,
  3. pomoce i sprzęt fizjoterapeutyczny.

§ 8. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek

W podmiocie leczniczym funkcjonuje komórka organizacyjna określona w § 4, w której stanowiska pracy są podporządkowane bezpośrednio właścicielowi. Do zadań komórki Fizjoterapii należą:

 1. konsultacje i porady,
 2. terapia neurorozwojowa NDT-Bobath (w zakresie fizjoterapii i terapii zajęciowej),
 3. fizykoterapia i kinesiotaping,
 4. kinezyterapia i terapia strukturalnej pracy z ciałem (terapia powięziowa),
 5. terapia integracji sensorycznej,
 6. terapia widzenia.
 7. wykonywanie zleceń lekarskich,
 8. współpraca w zakresie doboru zaopatrzenia ortopedycznego,
 9. współpraca w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjnego,
 10. opiniowanie o stanie sprawności fizycznej.

§ 9. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowego usprawniania pacjentów i ciągłości postępowania

 1. Podmiot leczniczy w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami na podstawie obustronnej umowy o współpracy.
 2. Umowa o współpracy obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.
 3. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 4. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 5. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

§ 10. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 p. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w p 2.
 4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w p. 2.
 5. Wysokość opłat o których mowa w p. 2 – 4 określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

§ 11. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:
  1. umowy z partnerem medycznym lub towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,
  2. indywidualnego rozliczenia z pacjentem.
 3. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu na podstawie otrzymanej faktury VAT.
 4. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana przelewem na wskazany rachunek.
 5. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w rozdziale § 7.

§ 12. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

§ 13. Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

 1. Podmiotem leczniczym kieruje właściciel.
 2. Właściciel samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące podmiotu leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Do obowiązków i uprawnień właściciela podmiotu leczniczego należy między innymi:
  1. prowadzenie harmonogramu przyjęć pacjentów,
  2. prowadzenie dokumentacji medycznej,
  3. organizowanie i kierowanie pracą podmiotu leczniczego,
  4. nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,
  5. dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych,
  6. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  7. przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji,
  8. reprezentowanie podmiotu leczniczego w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
  9. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność,
  10. podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze,
  11. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, dyscyplinowania i zwalniania pracowników,
  12. kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,
  13. podejmowanie decyzji dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego,
  14. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustala właściciel.
 2. Zmiany do niniejszego regulaminu organizacyjnego wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy oraz decyzje właściciela.
 4. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta.
 5. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w podmiocie leczniczym.
 6. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 4 października 2017 roku.

…………………………………………………


Załącznik nr 1

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej0,90 zł
Kopia dokumentacji medycznej0,99 zł
Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych9,99 zł

Załącznik nr 2

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne:

Konsultacja Fizjoterapeuty50 min120,00 zł
Zabieg fizjoterapeutyczny50 min100,00 zł
Test kombinezonu Mollii90 min150,00 zł

Sposób płatności

Płatności za świadczenia są realizowane wyłącznie przelewem na podstawie wystawionej przez podmiot faktury.Pełna treść Regulaminu Organizacyjnego działalności leczniczej Terapia NDT-Bobath udostępniana jest każdorazowo na żądanie pacjenta.