Regulamin kursów

Organizator kursów

1. Kursy są organizowane przez Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, z siedzibą w Krakowie 30-394, ul. Hufcowa 35 w zakresie, terminie i czasie określonym w opisie kursu.

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie

2. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie prosimy przesłać do Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath drogą elektroniczną stosując Kartę Zgłoszenia umieszczoną na stronie internetowej www.pamula-ndt.pl Istnieje możliwość zgłoszenia się na kurs drogą e-mailową lub telefoniczną korzystając z danych kontaktowych umieszczonych na stronie internetowej www.pamula-ndt.pl

3. Zgłoszenie się Uczestnika na kurs jest równoznaczne:

3.1. z zawarciem umowy Uczestnika kursu z Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath na wykonanie świadczenia przez Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath polegającego na przeprowadzeniu szkolenia w ramach kursu,

3.2. ze zgodą Uczestnika kursu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji kursu,

3.3. ze zobowiązaniem Uczestnika do dokonania wpłaty zaliczki oraz pozostałej ceny za kurs w terminach określonych w zgłoszeniu na kurs.

4. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 45 dni przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath. Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath potwierdzi możliwość uczestnictwa w kursie przed planowanym terminem kursu na podany przez Uczestnika adres e-mailowy.

5. Uczestnik zostanie wykreślony z listy kursu w przypadku nie wpłacenia zaliczki w terminie 14 dni od zgłoszenia.

6. Pełna wpłata ceny kursu musi być dokonana najpóźniej w terminie określonym w Karcie Zgłoszenia na dany kurs. Niedokonanie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w kursie i skreśleniem Uczestnika z listy kursu.

7. W przypadku kursów, które wymagają określonego wykształcenia /co będzie wskazane w opisie kursu/, o zakwalifikowaniu na kurs decyduje również przesłanie do Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath drogą e-mailową lub tradycyjną kopii dyplomu (tylko przy zapisie na pierwszy kurs).

Rezygnacja z kursu

8. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy przesłać w formie e-maila do Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath (liczy się datę wpłynięcia rezygnacji do Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath).

9. W przypadku pisemnej rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie:

9.1. co najmniej na 45 dni przed dniem rozpoczęcia kursu Uczestnik otrzyma wartość dokonanych przez siebie wpłat pomniejszonych o wartość zaliczki, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji przez Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath.

9.2. w terminie krótszym niż 45 dni oraz nie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu Uczestnik otrzyma wartość dokonanych przez siebie wpłat pomniejszonych o wartość 50% wartości kursu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji przez Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath.

9.3. w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu potrąca się 100% wpłaconych kwot.

10. Istnieje możliwość wskazania Uczestnika Zastępczego. W przypadku gdy zostanie zawarta umowa z Uczestnikiem Zastępczym wskazanym przez Uczestnika oraz zostaną dokonane przez Uczestnika Zastepczego stosowne wpłaty, Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath zwraca Uczestnikowi całość dokonanych przez niego wpłat.

11. Zgodnie z regulacją art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie do Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.

Odwołanie kursu

12. W przypadku odwołania kursu przez Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, Uczestnik otrzyma pełną wartość dokonanych przez siebie wpłat na dany kurs /w tym także zaliczki/ w terminie do 7 dni od dnia poinformowania Uczestników o odwołaniu kursu.

Miejsce prowadzenia kursu

13. O adresie lokalizacji kursu, w miejscowości określonej w opisie kursu, każdy Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem kursu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji, w której będzie odbywać się kurs. Nowa lokalizacja będzie się znajdować w tej samej miejscowości i w miarę możliwości w pobliżu pierwotnej lokalizacji, o której informowała Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath. Wszyscy Uczestnicy kursu zostaną niezwłocznie poinformowani o nowej lokalizacji, w której będzie miał miejsce kurs.

Ceny kursów i warunki płatności

15. Cena kursu obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w kursie. Podana cena kursu obejmuje podatek VAT.

Forma i termin płatności

16. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto banku PKO BP S.A. 11 1020 2892 0000 5802 0636 1028 w terminach określonych w Karcie Zgłoszenia na dany kurs, wypełnionej i przesłanej do Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath. W tytule przelewu należy wpisać: symbol kursu - Imię i Nazwisko Uczestnika. Za termin dokonania płatności uznaje się datę uznania na koncie.

Sprawy organizacyjne

17. Uczestnik Kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu i zobowiązany jest do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu, w trakcie i po zakończonym kursie.

19. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania Karty Zgłoszenia na kurs do Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem Uczestnika z listy kursu.

20. Uczestnik może zostać wydalony z kursu przez Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath bez zwrotu kosztów udziału w kursie w następujących sytuacjach:

20.1. pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie kursu,

20.2. nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia Instruktora,

20.3. agresywne albo niestosowane zachowanie wobec Instruktora, pozostałych Uczestników oraz Pacjentów poddawanych oddziaływaniom,

20.4. wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu i komfortowi Pacjentów poddawanych oddziaływaniom.

21. W przypadku wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych Uczestnika, uniemożliwiających bezpośredni kontakt z Pacjentem, Uczestnik traci prawo do dalszego udziału w części praktycznej kursu.

22. Przeciwwskazaniem do uczestnictwa w kursie są przeciwwskazania zdrowotne, a w szczególności ograniczenia w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają udział w części praktycznej kursu (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).

23. Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania kursu w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia Uczestników spowodowane przez siły wyższe. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia firma zobowiązana jest umożliwić Uczestnikowi kontynuowanie kursu . „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury.

24. Regulamin obowiązujący od dnia 02.05.2017 r.